Apie mus

Mūsų leidinys pradėjo eiti Lenkijoje nuo 1975 m., o jo įkūrėjas ir pirmasis vyriausiasis redaktorius buvo kun. Tadas Miščinskis (Tadeusz Myszczyński) TChr.

Pagrindinis žurnalo tikslas- ugdyti ir morališkai remti krikščionis Lenkijoje. Leidinys remiasi visuomenine meilės idėja, kurią iškėlė ir įtvirtino kardinolas Augustas Hlonda, o surašė kardinolas Steponas Višinskis (Stefan Wyszyński). Tiksliau sakant, tai yra nuolankumo kitam žmogui mokymosi programa, paremta tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Pradžioje, mūsų leidinys buvo leidžiamas nedideliu tiražu ir prastesnės kokybės. Leidinys buvo skirtas visiems, tačiau juo domėjosi labai ribotas žmonių skaičius. 1991 m. mirus kun. T. Miščinskiui, Kristaus Draugija įpareigojo Lenkiją nenutraukti ir toliau tęsti pradėtą darbą. Vyr. redaktoriumi buvo išrinktas kun. Mečislovas Piotrovskis (Mieczysław Piotrowski), kuris juo yra iki šiol. Naujasis redaktorius pamatė, kokią blogą įtaką paauglių psichikai ir dvasiai darė tuo metu itin populiarūs žurnalai „Bravo” ar „Popcorn”, ir kaip alternatyvą nusprendė sukurti naują katalikišką leidinį, kuris būtų atsvara ir pagalba jaunimui. Vis sparčiau augant populistinių jaunimo žurnalų tiražams, visa redakcija galutinai ir neabejotinai nusprendė imtis šios idėjos.
Pastaruoju metu žurnalas „Mylėkite viens kitą” spausdinamas 220 tūkst. egzempliorių tiražu, iš kurio apie vienas penktadalis skiriamas lenkų bendruomenėms užsienyje. Sprendžiant iš skaitytojų atsiliepimų, šio leidinio dėka jiems lengviau suvokti krikščioniškas tiesas, pagal jas keisti savo elgesį ir gyvenimą bei, suvokus Šventojo Rašto aiškinimus, spręsti gyvenimiškas problemas. Skaitytojai siunčia savo gyvenimiškas istorijas, asmenines patirtis, užduoda klausimus ir pan.- o „Mylėkite viens kitą” būtent ir spausdina visa tai. Skaitytojų pageidavimu imta kuo daugiau straipsnių skirti skaistumo temai. Būtent čia atsiveria giliausia skaitytojų dvasinė tuštuma. Taip pat nepamirštama rašyti ir kitomis svarbiomis bei aktualiomis maldos, kančios, išgydymų, tikėjimo temomis.
„Mylėkite viens kitą”  sulaukia didelio skaitytojų palaikymo, kuris išreiškiamas ne tik nuoširdžiuose jų laiškuose, bet ir paremiant materialiai. Skaitytojų dėka leidinys egzistuoja. Galima net 1/3 leidinių siųsti nemokamai neturtingiems skaitytojams, be to, virš 10 000 egz. kiekvieno lenkiško numerio yra nemokamai siunčiami lenkams iš buvusių SSRS šalių. Šių materialinių dovanų dėka jau yra išleistos 10 rusiškos žurnalo versijos („Любите друг друга„, paskutinės net 200 tūkst. egz. tiražu), kurios yra nemokamai persiunčiamos katalikiškoms bendruomenėms Rytuose. Žurnalą ten skaito ne tik katalikai, bet ir pravoslavai, kurie juo vadovaujasi katekizuodami. Rusiškos žurnalo versijos platinimu rūpinasi kun. Juozas Kubickis (Józef Kubicki) iš Pagalbos rytuose gyvenantiems lenkams susivienijimo. Taip pat jau pasirodė 14 žurnalo numeriai anglų kalba („Love One Another), kurie platinami JAV ir Kanadoje (taip pat ir Afrikoje), o 2005 m. Meilės misionierių ordino vienuolės pasirūpino, kad būtų išspausdinti pirmieji leidiniai rumunų, vengrų ir slovakų kalbomis. Šiose šalyse būtent jos ir rūpinasi leidinio platinimu.